Ks. Mirosław Przechowski

 Filozofia Nowożytna

Ostatnia aktualizacja: Saturday, 17 October 2009

Wstecz Strona główna W górę

Materiał do egzaminu z historii filozofii

(semestr zimowy, 2008/2009)

Renesans, Okres systemów nowożytnych, Oświecenie angielskie

 

 

A.     Filozofowie wybrani do prezentacji
 
[W przypadku prezentacji pojedynczych filozofów należy uwzględnić dane biograficzne, informacje o dziełach, przedstawić przegląd charakterystycznych zagadnień oraz określić związek z przeszłością i wpływ na przyszłość; w przypadku grupy filozofów podobnie, a oprócz tego prawidłowo wymienić tych, którzy zaliczają się do danej grupy.]

 

1.    Renesansowi humaniści

2.    Giordano Bruno

3.    Franciszek Bacon

4.    Renesansowi naturaliści

5.    Franciszek Suarez

6.    Kartezjusz

7.    Pascal

8.    Malebranche

9.    Hobbes

10. Spinoza

11. Leibniz

12. Locke

13. Berkeley

14. Hume

 

 

B. Samodzielne zagadnienia

 

1.    Ogólna charakterystyka epoki nowożytnej w dziejach filozofii

2.    Ogólna charakterystyka okresu renesansu w dziejach filozofii

3.    Ogólna charakterystyka okresu systemów nowożytnych w dziejach filozofii

4.    Ogólne charakterystyka okresu oświecenia w dziejach filozofii

5.    Humanizm naturalistyczny i chrześcijański w renesansie

6.    Renesansowa koncepcja religii naturalnej

7.    Narodziny nowożytnej koncepcji nauki i metody empirycznej (F. Bacon, Galileusz, Newton)

8.    Kartezjańska metoda a metafizyka – sceptycyzm metodyczny

9.    Kartezjańska koncepcja Boga, duszy i świata

10. Kartezjańska teoria poznania

11. Charakterystyka kartezjanizmu, jego zwolennicy i przeciwnicy

12. Istnienie Boga według B. Pascala

13. Geneza państwa, prawa i etyki według T. Hobbesa

14. Świat i Bóg w filozofii Barucha Spinozy

15. Ontologia Gottfrieda Leibniza

16. Przemiany w koncepcji filozofii na początku XVIII w.

17. Pojęcie idei u empirystów angielskich

18. Pochodzenie wiedzy według empirystów angielskich

19. G. Berkeley’a teoria istnienia

20. Krytyka pojęć przyczynowości, siły i substancji u D. Hume’a


 

C.     Wyjaśnianie pojęć i terminów

 

1.    Antydogmatyzm

2.    Antyracjonalizm

3.    Antyteocentryzm

4.    Deizm

5.    Dualizm

6.    Empiryzm

7.    Harmonia przedustawna

8.    Hilozoizm

9.    Humanizm

10.  Immaterializm

11.  Indywidualizm

12.  Kartezjanizm

13.  Kwietyzm

14.  Materializm

15.  Mechanicyzm

16.  Mistycyzm

17.  Monizm

18.  Naturalizm

19.  Natywizm

20.  Okazjonalizm

21.  Optymizm kosmologiczny

22.  Panlogizm

23.  Panpsychizm

24.  Panteizm

25.  Paralelizm psychofizyczny

26.  Racjonalizm

27.  Sceptycyzm

28.  Sensualizm

29.  Spirytualizm

30.  Subiektywizm

 

D. Lektura obowiązkowa

 

1.    Kartezjusz, Medytacje o filozofii pierwszej

Kontakt: przechmi@pelpli.opoka.org.pl

Zapraszam również na Stronę Parafii, której jestem proboszczem: www.pelplin.home.pl/turze